Prosjekt samordning risiko og vesentlighetsvurderinger

VETAKS – Vestfold Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, Statsforvalteren i Agder, Aust‐Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS har i samarbeid gjennomført prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighetsvurderinger» i tidsrommet august 2019 til mars 2021.

Prosjektet har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid gjennom Statsforvalterens tilsynsforum og kom i gang etter at de nevnte aktørene lenge har hatt et sterkt ønske om å få til en bedre samordning og erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko‐ og vesentlighetsvurderinger (tidligere overordnet analyse). Prosjektet er gjennomført som et pilotprosjekt og har omfattet Kristiansand kommune og Lillesand kommune.

Prosjektet har hatt en praktisk tilnærming, hvor formålet har vært å sikre en bedre dialog og koordinering med Statsforvalteren i forhold til gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Videre har det vært fokusert på god informasjonsutveksling mellom kommunens egenkontroll og Statsforvalteren, og spesielt om risikovurderinger som ligger til grunn for forvaltningsrevisjoner og tilsyn. I tillegg har det vært et mål å styrke Statsforvalterens og andre statlige tilsynsmyndigheters kjennskap til den kommunale egenkontrollen.

Sluttrapporten dokumenterer de ulike fasene, oppsummerer evalueringen av prosjektet, og trekker frem de funn og anbefalinger som bør tas med videre i arbeidet med samordningen mellom kommunens egenkontroll og Statsforvalteren i forbindelse med gjennomføring av risiko‐ og vesentlighetsvurderinger. 

Fra Agder Kommunerevisjon IKS har forvaltningsrevisor Maren Stapnes og revisjonsdirektør Tor Ole Holbek vært involvert.  «Prosjektet har skapt nye arenaer- og senket terskelen for dialog på tvers av forvaltningsnivåer om temaet kontroll og tilsyn i kommunene. Økt dialog om kommunenes egenkontroll gir merverdi for kommunene, Statsforvalter og oss.» uttaler Maren Stapnes

Les sluttrapporten her