Vi tilbyr og leverer følgende revisjonstjenester til kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser mv:

  • Revisjon av årsregnskapet
  • Bistand innen regnskap, økonomi og momskompensasjon
  • Særattestasjoner

I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv kap. 2, er revisors oppgaver innen regnskapsrevisjon:

 

  • Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter, derunder om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.
  • Revisor skal vurdere om den revisjonspliktige har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter.
  • Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Revisjonen skal gjennomføre sine oppgaver i henhold til krav i lov, forskrift om revisjon og god (kommunal) revisjonsskikk.