Vi tilbyr og leverer følgende revisjonstjenester til kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser mv:

  • Revisjon av årsregnskapet
  • Bistand innen regnskap, økonomi og momskompensasjon
  • Særattestasjoner

I henhold til kommuneloven § 24-5 , er revisors oppgaver innen regnskapsrevisjon for kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper:

  • Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter, derunder om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.
  • Revisor skal vurdere om den revisjonspliktige har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter.
  • Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever. Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene.
  • Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Revisjonen skal gjennomføre sine oppgaver i henhold til krav i lov, forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk.