Formålet med forvaltningsrevisjon er å gi de folkevalgte i kommunene informasjon om administrasjonens oppfølging av politiske vedtak. Gjennom systematiske vurderinger av ressursbruk og oppnådde resultater, er det et mål å bidra til at den kommunale tjenesteproduksjonen blir mer kostnads- og formålseffektiv.

Forvaltningsrevisjonens innhold er beskrevet i kommuneloven  § 23-3:

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger»

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.