Formålet med forvaltningsrevisjon er å gi de folkevalgte i kommunene informasjon om administrasjonens oppfølging av politiske vedtak. Gjennom systematiske vurderinger av ressursbruk og oppnådde resultater, er det et mål å bidra til at den kommunale tjenesteproduksjonen blir mer kostnads- og formålseffektiv.

Forvaltningsrevisjonens innhold er beskrevet i §7 i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner:

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Herunder om:

  • forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
  • forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
  • regelverk etterleves,
  • forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
  • beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav,
  • resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.»