Eierskapskontroll er en kontroll rettet mot forvaltningen av kommunens/fylkeskommunens eierinteresser i heleide kommunale/fylkeskommunale selskaper . Eierskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, etter kontrollutvalgets bestilling.

Eierskapskontrollen er regulert i kommuneloven § 23-4. Der fremgår følgende om eierskapskontrollens innhold:

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.»