Forvaltningsrevisjon på området «rus og psykisk helsearbeid» i Vennesla kommune

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon i Vennesla kommune, med tema «rus og psykisk helsearbeid». I vår forvaltningsrevisjon har vi besvart 3 problemstillinger:
Den første problemstillingen har fokus på hvordan situasjonen er i Vennesla kommune innenfor psykisk helse og rus, og hvilke tjenester og tilbud kommunen gir på området. Videre undersøkte vi i problemstilling nummer to i hvilken grad Vennesla kommune har iverksatt forebyggende tiltak innenfor psykisk helse og rus. Til slutt foretok vi en vurdering av i hvilken grad Vennesla kommune sikrer at brukere med psykiske lidelser/vansker og/eller rusmiddelavhengige får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

Oppsummert jobber Vennesla kommune godt med forebyggende tiltak innenfor rus og psykisk helse. Det foreligger imidlertid forbedringspotensial både innenfor arbeidet med forebyggende tiltak og på områdene som skal sikre brukere helhetlige og koordinerte tjenestetilbud.

Rapporten kan du lese her, og ble presentert og behandlet i kontrollutvalget i Vennesla kommune 07.02.22 – sakspapirer og protokoll fra behandlingen i kontrollutvalget finner du hos sekretariatet for kontrollutvalget VETAKS