To store og viktige rapporter behandlet i kontrollutvalget til Kristiansand kommune 18.06

I det siste kontrollutvalget før ferien i Kristiansand kommune hadde revisjonen oppe to store og viktige rapporter til behandling.

Rapport om barnefattigdom

Revisjonen la i kontrollutvalget frem sin rapport om arbeidet mot barnefattigdom i Kristiansand kommune. Revisjonen trekker frem at det gjøres mye godt arbeid på mange områder i arbeidet med å motvirke lavinntekt i barnefamilier i Kristiansand kommune, og at fokuset på denne problematikken synes også ha økt de seneste årene.

I rapporten anbefaler revisjonen at Kristiansand kommune å vurdere å lage en plan for arbeidet med barnefattigdom, styrke kommunens statistikkgrunnlag, samt etablere et fast forum for kommunen og frivillige organisasjoner.

Revisjonen har med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk beskrevet status i Kristiansand kommune. Revisjonen har i denne forvaltningsrevisjonsrapporten lagt vekt på å gjennomgå de mest sentrale tjenestene, prosjektene og tiltakene i Kristiansand kommune som alle, om enn på forskjellige måter og med forskjellige konsekvenser, bidrar positivt i forhold til problematikk knyttet opp mot barn i lavinntektsfamilier. Det redegjøres også i rapporten på en relativt utfyllende måte for frivillig sektors viktige og verdifulle bidrag inn i dette arbeidet.

Kommunedirektør i Kristiansand, Camilla Dunsæd skriver i sin høringsuttalelse: «Data og analyser fremstår som nyttig og relevant for å få en god forståelse av en kompleks situasjon»

«Det er en overordnet målsetning for oss i Agder Kommunerevisjon at de rapportene vi utarbeider skal kunne brukes som et verktøy inn i en kontinuerlig forbedring av de områdene vi analyserer» uttaler revisjonsdirektør Tor Ole Holbek.

Risiko- og vesentlighetsvurdering


Revisjonen la også frem sin risiko- og vesentlighetsvurdering. Risiko- og vesentlighetsvurderingen danner grunnlaget for bestillinger av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i inneværende valgperiode.  Revisjonen har på bakgrunn av lover og regler, nasjonale forventninger og føringer, politiske vedtak, etablerte målsetninger og retningslinjer og rutiner vurdert risikoen i kommunens virksomhet og eierskap.  På bakgrunn av risiko -og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget utarbeide et forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som endelig vedtas av bystyret.

Agder Kommunerevisjon IKS samarbeider med Fylkesmannen i Agder og Vetaks (Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS) om et initiativ ovenfor aktørene som jobber med egenkontroll på Agder om å få til en bedre samordning og erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering for valgperioden 2019 – 2023.

Rapportene kan du lese her