Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2018

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Svalbard skattlegges etter reglene om lønnstrekk når en person er skattemessig bosatt på Svalbard, eller det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet varer i minst 30 dager. Dagpenger under arbeidsledighet, sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme regler. Dette gjelder også beløp under midlertidig fravær fra Svalbard, når utbetalingen refererer seg til arbeidsoppholdet der og arbeidstakeren er skattemessig bosatt på Svalbard.

Pensjoner og trygdeytelser som utbetales til personer som er skattemessig bosatt på Svalbard, skal skattlegges med trekk ved utbetaling etter samme ordning som for lønn. Fra og med 2018 er det egne trekkoder for utbetaling av pensjon som er skattepliktig til Svalbard.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. 

Det gis ingen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Trygdeavgift betales med 8,2 pst. av lønn mv., av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og utdelt godtgjørelse etter selskapsloven § 2-26 første ledd. Trygdeavgiften av pensjoner mv. er 5,1 pst. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift (0-sats).

Det skal foretas trekk i alle utbetalinger – også i feriegodtgjørelsen, lønn i ferien og lønn i desember. 

Skatt til Svalbard og trygdeavgift skal i utgangspunktet innbetales til Skatteoppkreveren for Svalbard, Skatt nord. Se likevel tilpasninger til dette som følge av innføring av a-ordningen, nærmere omtalt i punkt 7 i meldingen.

Opplysninger om lønn mv. som skal skattlegges etter svalbardskatteloven, skal leveres for hver måned i henhold til a-opplysningsloven. Frist for å gi opplysninger for den enkelte måned er den 5. i påfølgende måned.

Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Jan Mayen og i de norske bilandene i Antarktis skattlegges etter de materielle reglene i svalbard¬skatteloven dersom det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet overstiger 30 døgn. Sykepenger og lønn under sykdom skattlegges etter de samme regler når arbeidstakeren oppholder seg på Jan Mayen eller i Antarktis.

Lønnsinntekt som er skattepliktig etter skatteloven for Jan Mayen og Antarktis, skattlegges i arbeidstakerens bosteds¬kommune.

Lønnsinntekt som er skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven skattlegges etter de samme satser som for Svalbard. Satsen for trygdeavgift er også den samme. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift (0-sats).

Inntekt som skal skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven, skal oppgis i a-meldingen. 

Lønnstrekk på Svalbard, Jan Mayen og Antarktis gjøres opp gjennom de samme 6 terminer som gjelder for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på fastlandet.


Source: RSS SKD-meldinger