Forvaltningsrevisjonsrapport «Elevers psykososiale miljø og skoleansattes arbeidsmiljø» – Kristiansand kommune

I begynnelsen av februar 2024 behandlet Kontrollutvalget i Kristiansand vår forvaltningsrevisjonsrapport «Elevers psykososiale miljø og skoleansattes arbeidsmiljø». Rapporten presenterer ny informasjon om skolemiljøet og arbeidsmiljøet i Kristiansand kommune, og innsamlede data vurderes i lys av revisjonskriterier (lovverk og nasjonale anbefalinger for god praksis). Anbefalingene peker blant annet på behovet for å håndheve nulltoleranse ift. krenkelser, styrke elev-elevrelasjonen og å utvikle foreldresamarbeidet. Også behovet for å utvikle en kultur for å arbeide systematisk med å forebygge og å håndtere vold og trusler mot skoleansatte, understrekes i rapporten.

Vi håper rapporten kan være et viktig skritt mot å bidra med innsikt og forbedre skolemiljøet i Kristiansand, samt understreker behovet for kontinuerlig fokus på både elevers og ansattes velvære.

Les hele rapporten her